JAKSZI KFT. adatvédelmi tájékoztatója

JAKSZI KFT. adatvédelmi tájékoztatója

A személyes adatok különleges védelemben részesülnek. Ennek megfelelően Társaságunk az adatkezelést tisztességes módon – figyelembe véve azt, hogy a személyes adatok a személy tulajdonát képezik – hajtja végre, megadja az érintetteknek a hozzáférés, a helyesbítés és a törlés lehetőségét.

A JAKSZI KFT. az alábbi felsorolásban szereplő személyes adatokat nem kezeli.

 • A faji, etnikai, vallási, politikai hovatartozásra, a világnézetre és a szexuális életre vonatkozó adatokat
 • A büntető-nyilvántartással összefüggő adatokat
 • Az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyeléséből nyert adatokat
 • Hatásvizsgálat esetén olyan adatokat, amelyek magas kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és kötelezettségeire
 • Olyan személyes adatokat, amelyeket harmadik országba továbbít
 • Olyan személyes adatokat, amelyek automatizált döntéshozó rendszerekből származnak
 • 16 éven aluliaknak hozzájárulás alapján történő információs társadalommal összefüggő adatot

A JAKSZI KFT. a tevékenysége során az alábbi jellegű adatokat kezeli.

 • Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok (munkavállalói szerződés, webshopban történt adatrögzítés)
 • Számviteli törvénynek való megfelelés
 • Hozzájárulás alapján marketing célokat szolgáló adatok

 

A JAKSZI KFT. adatkezeléssel megbízott munkatársa az ügyvezető (Jakabovits Dezső, akinek a telefonszáma +36 30 9 464 097, e-mail címe: jakabovits@jakszi.hu, székhely címe: 9022 Győr, Kiss János u. 23/A.)

Az adatkezelésre vonatkozó alábbi információk.

 • A munkavállalók tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően megtörténik, hogy milyen célból szükséges az adatok felvétele
 • A webshop működtetésével kapcsolatos adatfelvétel, hogy a megrendelő felé szerződés szerint tudjon teljesíteni a Társaság ( a webshop ÁSZF-je erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz)
 • A számviteli törvénnyel kapcsolatos adatok feldolgozását egy külső cég megbízási szerződés alapján végzi. Erről a munkavállalók tájékoztatást kapnak. (melléklet szerint)
 • A marketing célú adatgyűjtés csak az egyén hozzájárulásával lehetséges. Társaságunk csak korlátozott mértékben végez marketing tevékenységet. A vásárló által megadott adatokat továbbítjuk azon partnereinknek, akik törzsvásárlói nyilvántartást vezetnek (melléklet szerint)
 • Az érintettek az adatkezelésért felelős személyen keresztül kérhetik az adatok törlését (kivéve a jogszabályi kötelezettség alapján nyilvántartott adatokat), helyesbítését, illetve az adatokhoz történő hozzáférést

A személyes adatok tárolásának időtartama.

 • A vásárlás tényét igazoló bizonylatokon szereplő vevőadatokat 5+2 év után megsemmisíti a Társaságunk
 • A munkaviszonnyal kapcsolatos adatok tárolásának nincsen végső határideje, mert a munkaviszony megszűnése után is meg kell őrizni
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panaszokat, beadványokat a Társaság 5 évig tárolja
 • A webshopban rögzítésre került adatok megsemmisítésre kerülnek közvetlenül a szerződés teljesítését követően
 • Ha a Társaság munkavállalót keres, de a munkaszerződés nem jön létre, akkor a jelentkező adatai a meghallgatása után 10 napon belül megsemmisítésre kerülnek

Az áru címzetthez való továbbítása során személyes adatok átadása történik a futárszolgálat felé a csatolt melléklet szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokról információt kapjon. A hozzáférési jog gyakorlása során a Társaság az adatigénylő részére hozzáférést adat az adatkezelési célokról, elérhetőségekről, jogokról. Amennyiben a megrendelő webshopon rendelt árut, akkor automatikus e-mail üzenetben megkapja azokat az adatokat, amelyeket a megrendelés realizálása céljából megadott.

Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését.

 • amennyiben az adatokra már nincsen szükség (webshopon keresztül történő rendelés esetén a teljesítést követően)
 • marketing céljából rögzített adat az azzal érintett kérésére törlésre kerül
 • Kérelemre a Társaság eleget tesz az érintett adatainak javítására. (lakcím illetve név változás esetén)

Az adat tulajdonosa kérheti a vele kapcsolatos adatfeldolgozást. Ezt a Társaság gépi olvasásra alkalmas formátumban rendelkezésre bocsátja.

Technikai és szervezeti intézkedések:

 • A könyvelőirodában a Társaság munkavállalóinak adatait elkülönítve tárolják, hogy megakadályozott legyen, hogy a személyes adatokat illetéktelen személyek megismerhessék.
 • A Társaságnál működtetett számítógépek jelszóval védett wifin keresztül kapcsolódnak az internet hálózatra. (WPA2-PSK)
 • A számítógépek felhasználónév és jelszóval védettek.
 • A számítógépek rendelkeznek tűzfallal és vírusirtóval.
 • A nem hasznosított bizonylatok iratmegsemmisítővel megsemmisítésre kerülnek.
 • Amennyiben a munkavállaló tevékenységéhez használ számítógépet, akkor köteles biztosítani, hogy illetéktelenek ne jussanak adatokhoz. A munkavállalónak a munkaviszonya megszűnése után a számítógépet a Társaság képviselőjének az adatok megőrzésének biztosításával vissza kell szolgáltatnia.
 • Az adatvédelemmel kapcsolatos igazolást a rendszergazda állítja ki a Társaság kérésére, mely mellékletként csatolva.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

Győr, 2018. május 5.

Adatfeldolgozó

GLS GDPR Megfelelőségi Nyilatkozat

Triumph törzsvásárlói program

Informatikai igazolás

Webáruházunk adatvédelmi tájékoztatóját itt éri el.